Colgate-Palmolive- Trusted brands for personal care, household cleaning and pet nutrition.

Colgate Palmolive- Trusted brands for personal care, household cleaning and pet nutrition. Throughout the world, people like you trust our family of brands to care for the ones they love. From toothbrushes and toothpastes to bar soap, household cleaners, and even pet food, every day our products improve the quality of life for consumers worldwide.

Colgate Oral Care- Trusted resource for dental health information and dental care products.
Colgate Personal Care - Anti-perspirant and Deodorant products for men and women.
Colgate Home Care and household cleaning products. Dishwashing liquid, and household cleaners.

บริษัทของเรา:  ดำรงไว้ซึ่งค่านิยม

ดำรงไว้ซึ่งค่านิยม
Spacer
สายด่วนหลักในการประพฤติปฏิบัติตน

ดาวน์โหลดหลักในการประพฤติปฏิบัติตนในรูปแบบ PDFDownload the PDF now

----

ตั้งแต่เปิดตัวในปี 1995 สายด่วนหลักในการประพฤติปฏิบัติตนคอลเกตได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคอลเกตจะดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

วัตถุประสงค์ของสายด่วนหลักในการประพฤติปฏิบัติตนคือ :

  • เพื่อให้คำแนะนำบุคลากรของคอลเกต และช่วยอธิบายวิธีการปฏิบัติที่อาจนำไปใช้กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและ
  • เพื่อเป็นการจัดเตรียมทางเลือกของการสื่อสารสำหรับคนที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับตรวจสอบการดำเนินการ, การฝ่าฝืนกฎหมาย, หรือกิจกรรมที่ขัดแย้งกับหลักปฏิบัติที่อยู่ในความใส่ใจของ บริษัทฯ

เราสนับสนุนให้คุณติดต่อกับฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกเพื่อถามคำถาม หรือรายงานเกี่ยวกับการการกระทำที่มีแนวโน้มที่อาจจะละเมิดหลักปฏิบัติ และพร้อมที่จะได้รับการสอบสวนในทันที มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่รายงานจะไม่ดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง เพราะการตรวจสอบอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อน

เราสนับสนุนให้คุณแจ้งข้อมูลของคุณเมื่อคุณติดต่อไปยังสายด่วย เพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและติดตาม ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต คุณอาจจะยื่นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานที่ไม่ระบุชื่อ มีกฎหมายในบางประเทศที่จำกัด ประเภทของข้อมูลที่คุณอาจรายงานผ่านสายด่วน ถ้ากฎหมายเหล่านี้ตรงกับสถานการณ์ของคุณ ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกจะนำเรื่องของคุณส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ในหน่วยธุรกิจของคุณที่สามารถช่วยตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการละเมิดหลักปฏิบัติ หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ อาจจะมีความจำเป็นในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้ในประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้การตรวจสอบการระเมิดหลักปฏิบัติ หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจอาจส่งผลในรายงานที่ส่งต่อไปยัง ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้โดยพนักงานของบริษัท และฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกของคอลเกตเพื่อการตรวจสอบและรายงาน แต่เพียงในช่วงระยะเวลาและเหตุผลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น (และหลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้ จะถูกทำลายหรือเก็บไว้ตามนโยบายของบริษัท หรือตามกฎหมาย)

สามารถติดต่อสายด่วนหลักในการประพฤติปฏิบัติตนจากที่ใดก็ทั่วโลกโดยโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล หรือจดหมาย ดังต่อไปนี้

สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: (800) 778-6080 (โทรฟรีจากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก)
(212) 310-2330 (จากสถานที่อื่น ๆ)

หมายเลขโทรสารที่เป็นความลับ : (212) 310-3745

อีเมลที่เป็นความลับ: ethics@colpal.com

Pที่อยู่ทางไปรษณีย์ : Global Ethics & Compliance
Colgate-Palmolive Company
300 Park Ave, 8th Floor
New York, NY 10022

ความกังวลและคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี,การควบคุมบัญชีภายใน,นโยบายการเงิน, การบริหารความเสี่ยงหรือเรื่องการตรวจสอบ จะถูกนำขึ้นมาทันทีโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทคอลเกต โดยจัดการตามวิธีการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้ขั้นตอนเหล่านี้ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลกร่วมกับบริษัทตรวจสอบภายใน และหน่วยงานด้านกฎหมายของ บริษัท เพื่อแก้ปัญหาความกังวลเหล่านี้ให้สอดคล้องกับทิศทางคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการของเรื่องแต่ละเรื่อง กำกับดูแลการตรวจสอบใดๆ และอนุมัติการดำเนินการในแต่ละเรื่อง ในการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เขาหรือเธออาจมีคำปรึกษาจากภายนอกและที่ปรึกษาอิสระอื่น ๆ

นโยบายปลอดการกลั่นแกล้ง
ไม่มีการกระทำที่ไม่พึงประสงค์จะถูกนำมาดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรายงาน,การมีส่วนร่วม,หรือให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบการละเมิดหลักปฏิบัติ หากพบว่าข้อมูลเหล่านั้เป็นเท็จโดยเจตนา แต่อย่างไรก็ตามคอลเกตจะรักษาความลับของข้อร้องเรียนทั้งหมด

   

โปรแกรมบริการชุมชน

เรียนรู้ว่าโครงการบริการชุมชนของคอลเกต ช่วยให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีกว่าได้อย่างไร

การยอมรับระดับโลก

แบ่งปันการชื่นชมและการยอมรับที่เราได้รับได้รับทั่วโลก

ทำงานกับเรา

ค้นพบว่าทำไมคอลเกตจึงควรเป็นทางเลือกแรกของคุณ

การกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับจากภายนอก

อ่านคำชมที่คณะกรรมการของเราได้รับ จากหน่วยงานชั้นนำ

ColgatePalmolive.co.th  |  Colgate.co.th  |  กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว  |  แผนที่เว็บไซต์ Colgate.co.th  |  ติดต่อเรา
@ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย